Zprávy z tábora
Dnes je pátek 22. února 2019
stránky KOLTu

[11.07.] Aktuální zpráva z ?e?ína    (první běh)
Milí rodi?e,
v?era jsem musel na n?kolik dní p?ijet z ?e?ína do Prahy a chystám se Vám samoz?ejm? poslat obšírn?jší zpravodajství o prvním táborovém týdnu. Nyní ale, vzhledem k tomu, co všichni vidíme za okny a o ?em posloucháme ve zpravodajství, dovolte aktuální rychlou informaci o situaci v tábo?e.

Tábor pod ?e?ínem je v po?ádku a nehrozí mu akutn? žádný krizový scéná?, potopa nebo n?co podobného. Samoz?ejm?, že nám po?así moc nep?eje, dost dlouho a vytrvale prší a tábo?išt? to samoz?ejm? poznamenává. Na louce je voda, místy bojujeme s bahnem, museli jsme nainstalovat d?ev?né chodní?ky atd. Jediný myslitelný od?v je plášt?nka a holinky, d?ti mají n?které v?ci vlhké a mokré, ale to je prost? na stanovém tábo?e za t?chto okolností normální a mohu Vás ujistit, že celé osazenstvo tábora (19 lidí) d?lá vše pro to, abychom udrželi chod tábora v normálu. Hladina potoka se mírn? zvedla, dnes v noci kulminovala a nyní mírn? opadává, rozhodn? to ale není kritické. Také jsme p?emístili n?které stany, aby byly na sušších a mén? podmá?ených místech. Opravdu d?láme, co m?žeme.

Starosti nám d?lá táborový program, protože ten je samoz?ejm? po?asím ovlivn?n nejvíc. Museli jsme odsunout n?které etapy celotáborové hry, z táborového programu jsme již nadobro vyškrtli pu?ák (p?vodn? m?l být te? ve st?edu a ?tvrtek), ale i tak se dostáváme do nemilého skluzu. Nicmén? se snažíme d?tem v?novat aslespo? v rámci oddíl?, hrami pod st?echou, pln?ním zkoušek a samoz?ejm? využívat každou nedeštivou chvíli na hry na louce. A ?ekáme, až bude lepší po?así, abychom mohli "rozjet" p?ipravené a toužebn? o?ekávané etapy Cesty kolem sv?ta :-))

Souhrnn? ?e?eno, po?así nám samoz?ejm? radost ned?lá a dost nám tábor komplikuje, nicmén? není pot?eba mít v tuto chvíli jakékoli vážné obavy; myslím, že je vše pod kontrolou.

T?šíme se na Sluní?ko!!!

Hezký den a hezké po?así Vám všem (a hlavn? Vašim d?tem) p?eje

Lukmen